News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวา กว่า 10,000 ตัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และพัฒนาพื้นที่ด้านแหล่งน้ำ ในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เพื่อความสุขของประชาชน

วันที่ 15 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมี นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายนวพล อาชญาทา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายวิสูตร จันทร์เขียว หัวหน้าฝ่ายช่างกล และว่าที่ร้อยตรีหญิง ลลิตา ฤาชัย นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ นางอรอุมา ศรีนุต รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยจิตอาสาที่เป็นผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชน และจิตอาสาจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ที่บริเวณลำห้วยแม่ออน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมาน สามัคคี  มีความสุข และประเทศชาติ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเน้นการทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ของทุกภาคส่วน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  ช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเกิด ความเข้าใจ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และตระหนักรู้เกี่ยวกับ บทบาท ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้อง เกิดความรู้สึกเคารพ รัก เทิดทูน และร่วมปกป้องสถาบันหลักของประเทศชาติ อันประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปต่อมาในวันเดียวกัน ที่บริเวณลำห้วยแม่ออน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บริเวณห้วยแม่ออน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวรายงาน พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชน และจิตอาสาจากทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมการปรับ ภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา การพัฒนาพื้นที่ด้านแหล่งน้ำในครั้งนี้ ซึ่งมีปริมาณผักตบชวาจำนวนกว่า 10,000 ตัน ระยะทางทั้งหมด 10 กิโลเมตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมาน สามัคคี  มีความสุข และประเทศชาติ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเน้นการทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ของทุกภาคส่วน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านแหล่งน้ำ ในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เพื่อความสุขของประชาชน และชุมชนส่วนรวมอย่างถาวร ซึ่งในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการชลประทานเชียงใหม่ กรมชลประทาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่จะพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อเป็น การขยายผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จึงจัดทำโครงการจิตอาสา กำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณห้วยแม่ออน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ในด้านจิตสาธารณะและจิต อาสาพัฒนา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีปรองดอง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ บทบาท ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเคารพ รัก เทิดทูน และร่วมปกป้องสถาบัน ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทย

เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566 15:06:08 น. (view: 1638)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง