News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศอ.ปส.ชน. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  ด้านไฟป่า ภัยแล้ง และยาเสพติดเพื่อเตรียมความพร้อมให้การปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมและทันต่อสถานการณ์    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาจนกุล รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( รอง ศอ.ปส.ชน. ) เปิดเผยว่า พล.ท.นฤทธิ์  ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  ด้านไฟป่า ภัยแล้ง และยาเสพติด ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  เป็นประธาน   เมื่อวานนี้ซึ่งที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการดำเนินการ และเตรียมความพร้อมให้การปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น ที่สำคัญต้องทันต่อสถานการณ์ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะมีการประเมินผลงานทุก 3 เดือน

          สำหรับในปีงบประมาณ 2567 ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้กำหนดแนวทางการสกัดกั้นในพื้นที่ภาคเหนือ 4 ส่วน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะพื้นที่นอกประเทศ ที่ต้องอาศัยชุดปฏิบัติการข่าว และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  ส่วนพื้นที่ชายแดน ยังคงอาศัยกลไกของกองกำลังป้องกันชายแดนขับเคลื่อน โดย ศอ.ปส.ชน. จะทำหน้าที่ อำนวยการ ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวและ การสกัดกั้นให้กับ กองกำลังป้องกันชายแดน   นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยหลัก ในการวางแผน และวางกำลังเป็นจุดต้านทานสกัดกั้น ในพื้นที่ลึกเข้ามาของอำเภอชายแดน และอำเภอที่ต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่เพ่งเล็ง 3 จังหวัด 11 อำเภอ

เขียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 15:32:36 น. (view: 248)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง