News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

แขกรับเชิญพิเศษ ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษากระบวนวิชา 851351 กลยุทธ์การออกแบบและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (Strategic Design and Use of Media for Public Relations and Advertising) ได้นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าประเภทยาสีฟันให้อาจารย์และแขกรับเชิญพิเศษได้รับฟัง ณ ห้อง MCB 2203 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณรุ่งนภา ดีพยุงศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโส และทพ.กิตติ สถิตานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท เดอโฟร์ จำกัด อีก 2 ท่าน ได้แก่ คุณณัฐวรี คำยอด ตำแหน่ง Digital Account Director และคุณวิลาสินี สุวรรณกุล ตำแหน่ง Film Director หลังจบการนำเสนอผู้เข้าร่วมรับฟังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

เขียนเมื่อ 07 มิถุนายน 2561 10:56:03 น. (view: 599)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง: act-file180807105603.pdf

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง