News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เดินหน้าเข้าหาไฟ ตามหลักเข้าใจ - เข้าถึง - พัฒนา เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม ไม่เผาเรามีตังค์ แม่วากโมเดล อ.แม่แจ่ม 

       วันที่ 2 ก.พ.2567 เวลา 09:00-12:00 น.นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะหน่วยงานบูรณาการร่วมเข้าเยี่ยมชม การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านแม่วาก(แม่วากโมเดล) หมู่ที่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   โดยเข้าเยี่ยมชม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดความรู้ การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แก้ไขปัญหาการเผาและฝุ่นควัน PM2.5 บนพื้นที่สูง ได้แก่ การไถกลบ/ทำคันปุ๋ย การทำปุ๋ยหมักลดใช้สารเคมี การปลูกผักในโรงเรือนเพื่อสร้างรายได้ เป็นต้น      นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่สูงเพื่อปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเยี่ยมชมการวางแผนปรับโครงสร้างการเกษตรระดับรายแปลง/รายครัวเรือน ปรับระบบการใช้ที่ดินของเกษตรกรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ใช้ไฟ  ทั้งนี้นายทศพล เผื่อนอุดม ได้ชื่นชมเกษตรกรตัวอย่าง ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและทำเกษตรแบบไม่เผา นำไปสู่การลดปัญหาการเผาและฝุ่นควัน PM2.5 และชื่นชมหน่วยงานบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม  ด้าน อบต.แม่นาจรได้ดำเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) สวพส.และภาคีเครือข่ายและชุมชน  ดำเนินการเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบครบวงจรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้เหมาะสมกับพื้นที่ สมดุล ยั่งยืน ตลอดจนการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะ คือ “การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างรายได้ และยังช่วยลดการเผาในพื้นที่เกษตร 

  

 ด้าน อบต.แม่นาจรและภาคีเครือข่าย มีแนวคิดในการนำผลสำเร็จจากพื้นที่ต้นแบบขยายผลไปยังชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ควบคู่กับการประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบทภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาและบริหารจัดการจุดความร้อน (Hotspot) และพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) ในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ *********************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2567 08:44:06 น. (view: 8077)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง