News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

วันนี้ (7 พ.ค. 67) นายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2567 ผ่านการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จะได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณะชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะการคัดเลือกทั้งหมด 3 ประเภท 7 สาขา ประกอบด้วย ประเภทเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน, สาขาอาชีพทำไร่, สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร, สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ซึ่งผู้ที่ที่จะเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครของแต่ละประเภท

.

สำหรับขั้นตอนการคัดเลือกจะมีการคัดเลือกทั้งหมด 3 ระดับ คือ ในระดับจังหวัด เกษตรจังหวัดจะได้แต่งตั้งคณะคณะกรรมการจากทุกฝ่าย  ตลอดจนผู้มีประสบการณ์มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก โดยจะสรรหาจากเกษตรกรในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความโดดเด่นในทุกอำเภอ มาเข้ารับการคัดเลือก หลังจากนั้นจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด เข้าคัดเลือกในระดับเขต และระดับประเทศ ต่อไป ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศแล้วจะได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานในพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ”วันพืชมงคล“ ของปีถัดไป/////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

7 พฤษภาคม 2567

เขียนเมื่อ 07 พฤษภาคม 2567 15:26:56 น. (view: 250)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง