News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้าเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการโรงเรียนพลเมืองรุ่นพิเศษ สำหรับผู้นำในอำเภอจอมทอง

วันนี้ (7 พ.ค. 67) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ศักดา ศิลประสิทธิ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงใหม่ เผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ศูนย์พัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า ให้ดำเนินโครงการโรงเรียนพลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งให้ความสำคัญ กับการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ในการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ มีทักษะ มีความมั่นใจในการเข้ามามีส่วนร่วม และเชื่อมั่นในตนเองว่ามีอำนาจการจัดการ และการปกครอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

.

ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการโรงเรียนพลเมืองรุ่นพิเศษ สำหรับผู้นำในอำเภอจอมทอง ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำภาคเอกชนและผู้นำภาคประชาสังคม จำนวน 60 คน ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมหอสมุดคลังปัญญา พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทองสิริมังคโล) ที่โรงเรียนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการแก้ไขจัดการปัญหาและความต้องการของชุมชน ตามหลักค่านิยม และนำเสนอนโยบายสาธารณะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทุกระดับ โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษคือ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอจอมทอง รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์พัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย****************************** 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่...ภาพ/ข่าว

7 พฤษภาคม 2567

เขียนเมื่อ 07 พฤษภาคม 2567 16:36:41 น. (view: 256)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง