News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พิธีเปิดอาคาร “รัฐรวมใจ” โรงเรียนวัดหนองออนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานในพิธีเปิดอาคาร “รัฐรวมใจ” โรงเรียนวัดหนองออน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติ) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 450,000 บาท ในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วย ผ้าป่าชุมชนหนองออนและศิษย์เก่า จำนวน 50,000 บาท, ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้จิตอาสาและองค์กรภายนอกในการดำเนินการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก จิตอาสา 904 เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และคุณณัฐพล หล่ายเจริญ (บริษัทพรหัสนัยจำกัด) บริจาคเรื่องปรับอากาศ 18,000 btu จำนวน 6 ชุด ที่ร่วมกันซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีความพร้อม ความปลอดภัย ในการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ที่จะมาถึง 

เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567 16:09:38 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง