News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กกต.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

วันนี้ (13 พ.ค.67) ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (กกต.เชียงใหม่) จัดขึ้นเพื่อให้การสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมงานในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ขั้นตอนการรับสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้อห้ามความผิด รวมทั้งวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัคร เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

.

สำหรับกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ,ผู้สมัคร การสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา คุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ,วิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และข้อห้ามความผิดในการเลือก และวิธีการแนะนำตัวของ ผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัย เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

.

โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การเตรียมเอกสารการสมัครเพื่อลดข้อผิดพลาด หรือลดการกระทำผ่าฝืนกฎหมาย ในขณะเดียวกันผู้ที่มีความสนใจ จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อที่จะสามารถติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย

.

*******************************

.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

13 พฤษภาคม 2567

 

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 15:43:13 น. (view: 6452)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง