News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

FM100 จัดเวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่ “รวมพลังคิดหาทางแก้รถติดรอบโรงเรียน” เน้นแก้ปัญหาเชิงรุกร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน จราจรและผู้ปกครอง

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ห้อง Learning Space บริเวณโรงอาหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่ “รวมพลังคิดหาทางแก้รถติดรอบโรงเรียน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี พ.ต.ท.ศักดา โชติพัฒนโภคิน สารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัทรีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด ( RTCChiangmai City Bus ) ดร.กีรติกันย์ เฟื่องกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.ต่อตระกูล ชนันชนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ และนายธัญญพัฒน์ เพียรรักษ์การ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเวที โดยมี  นายธีรภาพ  เป็งจันทร์ และนางสาวชาลิณีย์  ธรรมโม ผู้ดำเนินรายการ “ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่” เป็นผู้ดำเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ปัญหาการจราจรรอบสถานศึกษาในเขตเมืองเชียงใหม่ถือเป็นปัญหาที่หลายภาคส่วนมีความพยายามแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากเชียงใหม่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง จึงทำให้มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลกันเป็นส่วนใหญ่ ก่อเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ดังนั้น โครงการเวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่ "รวมพลังคิดหาทางแก้รถติดรอบโรงเรียน" ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ได้มีบทบาทเป็นสื่อกลาง เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการจราจร ผู้แทนภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการขนส่งมวลชน ตัวแทนจากสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเสนอแนะทางออกของปัญหาร่วมกัน อันจะนำไปสู่ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งสาเหตุหลักของปัญหารถติดรอบโรงเรียน / สถานศึกษา การพัฒนาและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดอย่างยั่งยืน และการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป  

 

พ.ต.ท.ศักดา โชติพัฒนโภคิน สารวัตรกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าตำรวจจราจร ได้วางกำลังในจุดสำคัญร่วมกับสถานศึกษา โดยเชียงใหม่แตกต่างจากกรุงเทพฯ ที่มีรถหนาแน่นทุกช่วงเวลา แต่เชียงใหม่จะมีชั่วโมงเร่งด่วนคือช่วงเช้า และเย็นตอนที่ โรงเรียนเลิก โดยในช่วงสัปดาห์แรกๆ อาจจะยังติดขัดบ้างเพราะเปิดเทอมใหม่ แต่หลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ ก็พบว่าปัญหาเบาบางลง เพราะผู้ปกครองจะทราบเวลาในการรับส่งลูก และหลีกเลี่ยงหรือหาเส้นทางที่เลี่ยงรถติดได้ตามธรรมชาติของผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มงานจราจร ก็พูดคุยกับทุกโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาเช่น การวางกรวยยางแบ่งช่องทางจราจร 

สำหรับการใช้รถ RTC นำร่องที่ โรงเรียนปรินส์ฯ มีความคาดหวังว่าในระยะยาวจะมีนักเรียนอย่างน้อย 10 % ใช้บริการ แต่ปัจจุบันมีรถลดลงไม่ถึง100 คัน จึงยังไม่เห็นภาพรวมที่ชัดเจน แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาจราจรที่ดี

 

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัทรีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด ( RTC Chiangmai City Bus )  กล่าวว่า ปัจจุบันการรับส่งนักเรียนปรินส์ฯ ของ RTC มีความคล่องตัวมากขึ้น แต่มีรถเพียง 3 คัน ซึ่งยังไม่เพียงพอ แต่คาดว่าจะเริ่มเพิ่มรถเป็น 5-6 คันในช่วงเดือนตุลาคม และคาดว่าจะเพิ่มจุดรับส่ง ที่ Big C ดอนจั่นและรวมโชค รวมไปถึงเส้นทางผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ และเส้นทางอื่นๆ ตามนโยบายของทางจังหวัดและความต้องการของผู้ใช้เส้นทาง 

 

ดร.กีรติกันย์ เฟื่องกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กล่าวว่า โรงเรียนมีความร่วมมือกับ RTC Chiangmai จัดบริการรถรับส่งนักเรียน โดยมีจุดจอด 2 แห่งคือที่ Big C Extra และ Central Festival

ปัจจุบันผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้ปกครองเด็กประถมมีความมั่นใจในการใช้บริการ เพราะ

โรงเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัย เช่น มีครูเวรประจำรถ มีระบบสแกนใบหน้า นักเรียน ซึ่งถือเป็นสร้างวินัยให้กับเด็ก ปลูกฝังทัศนคติในการใช้รถสาธารณะ เพื่อลดปัญหารถติดร่วมกัน ทั้งนี้ในอนาคตอาจจะมีการสร้างระบบเทคโนโลยี ที่สามารถตรวจสอบเส้นทางรอบโรงเรียน เพื่อให้ทั้งโรงเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้รับรู้ปริมาณการจราจรหรือเลี่ยงเส้นทางเป็นต้น

 

 อ.ปิยะนาถ ใจคำ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร โรงเรียนปริ้นส์รอแยลส์วิทยาลัย กล่าวเสริมว่า นักเรียนสามารถใช้บริการรถ RTC ได้ทุกระดับชั้น โดยใช้บัตรคิว มีจุดรับ ส่ง ชัดเจน ซึ่งหลังจากวางระบบ ก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหารถติดรอบโรงเรียนไปได้มาก เกินความคาดหมาย และได้รับเสียงตอบรับจากผู้ปกครองจำนวนมาก ที่ขอให้เพิ่มจุดรับ ส่ง และเพิ่มจำนวนเที่ยวรถ โดยทางโรงเรียนวางแผนเพิ่มจำนวนรถ ในเดือนหน้า ส่วนเส้นทางอื่นๆ จะมีการพิจารณากันต่อไป ว่าจะเปิดเส้นทางไหนบ้าง อ.ต่อตระกูล ชนันชนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กล่าวว่า กายภาพของโรงเรียนสามารถ เข้า ออกได้หลายทาง โดยช่วงเช้าไม่ค่อยมีปัญหา เพราะผู้ปกครองส่งลูกแล้วก็ไป จะมีช่วงเย็นที่มีผู้ปกครองมาจอดรอ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดระบบการเลิกเรียนไม่พร้อมกัน โดยให้ชั้นอนุบาล เลิกก่อน ประถม มัธยม มีการแยกจุดรับ ส่ง ตามสีบัตร และมีครูเวรคอยดูแลเด็กนอกจากนี้ มีการจัดการเรียนเสริมช่วงเย็น ทำให้มีผู้ปกครองจำนวนครึ่ง ที่มารับหลังเวลา 17.00 น. ทำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงโรงเรียนมีการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านไลน์กลุ่ม เพื่อให้ผู้ปกครองวางแผนการเดินทางด้วยขณะที่นายธัญญพัฒน์ เพียรรักษ์การ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า ที่ผ่านมา ใช้เส้นทางหลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงรถติด ซึ่งช่วงเช้าไม่ค่อยมีปัญหา โดยส่วนตัวจะใช้แอพพลิเคชั่นดูเส้นทาง ช่วยประกอบการตัดสินใจด้วย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีไลน์กลุ่ม ตามระดับชั้น ซึ่งสามารถสื่อสารให้กับผู้ปกครองได้ และเสนอให้ผู้ปกครองวางแผนร่วมกับลูกๆ เช่นเวลาออกจากบ้าน หรือการนัดจุดนัดหมายกับลูกๆ ซึ่งบางคนก็นัดในจุดที่ห่างจากโรงเรียน ทำให้แก้ปัญหาไปได้บ้าง

 

ทั้งนี้มีประชาชน ผู้ฟังรายการ และแฟนเพจ FM100 ร่วมกันแสดงความเห็นที่หลากหลาย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2567 14:14:10 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง