News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรี แถลงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติ

องคมนตรี แถลงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติวันนี้ (3 ก.ค. 67) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย ศ.ดร.อานัฐ ตันโช คณะทำงานอาสาสมัครฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศมูลนิธิโครงการหลวง ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ ดร.ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มูลนิธิโครงการหลวง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงให้กับผู้ที่สนใจตลอดจนประชาชนทั่วไปและทั่วโลกโดยการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา และสนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง และพระราชทานหลักการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการใช้ เป็นสถาบันการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวง ซึ่งจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่ประชาชนชาวไทยและชาวโลก อีกทั้งเป็นการพัฒนาและต่อยอดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ และสถานีเกษตรหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ให้เป็นแหล่งของการศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตามแนวทางโครงการหลวง ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และด้านวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ จากประสบการณ์การทำงานตลอดเวลากว่า 55 ปี ภายใต้ ”ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนาการธิเบศรดำริ“ และสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวง กรุงเทพฯ และพื้นที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวง 39 แห่ง เพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะตามบริบทของพื้นที่และสาขาวิชาที่มูลนิธิโครงการหลวงมีองค์ความรู้ และมีความเชี่ยวชาญ โดยได้สร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะกลาง และหลักสูตรระยะยาว สำหรับ 9 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป/เยาวชน, เกษตรกร, ผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูง, ผู้นำสตรี, นักเรียน/นักศึกษา, นักวิชาการ/นักวิจัย, นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ, ผู้บริหารองค์กร และนักพัฒนา/นักวิชาการนานาชาติ ซึ่งมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งหมด 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร Royal Project International Workshop หลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นในรูปแบบ RPF CAME และหลักสูตรสำหรับนักศึกษาฝึกงานโอกาสนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบิดา คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง โดยจะพัฒนาให้ดีขึ้น ทำให้คนบนพื้นที่สูงและคนทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อช่วยชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก ซึ่งเกิดผลงานในเชิงประจักษ์มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงแห่งนี้จะได้รับความสนใจจากทุกคนทั่วโลกเข้ามาศึกษาหาความรู้กันเป็นอย่างมาก

เขียนเมื่อ 03 กรกฎาคม 2567 15:00:14 น. (view: 6839)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง