News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มช.แถลงผลงานประจำปี มุ่งดำเนินการตามนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ห้องพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ร่วมกันแถลงข่าวประจำปีแก่สื่อมวลชน โดยเปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 12 และแผนงานที่ได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันจะนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํารับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่อย่างยังยืน โดยมียุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ และยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ตามศักยภาพความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน คือ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นวัตกรรมอาหารด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ล้านนาสร้างสรรค์

จากความมุ่งมั่นตั้งใจของชาว มช. ทุกภาคส่วน ตลอดระยะการดําเนินงานที่ผ่านมา เกิดเป็นผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือของทุกคณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างให้เกิดผลทางสังคมเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และประเทศคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 790 ล้านบาท นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 450 ล้านบาท นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 70 ล้านบาท ผ่านการดําเนินโครงการต่างๆ เช้น โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ SME, โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs), โครงการพัฒนาเครือข่ายงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์เชียงใหม่, การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร, โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP, โครงการนํ้าตาลลําไย, การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนตามหลักการ BEDO’s Concept และสรรหาชุมชนใหม่: กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ชา กาแฟ และเครื่องชงดื่ม, โครงการศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร เป็นต้น

โดยในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัย ได้บ่มเพาะและสร้างธุรกิจเกิดใหม่(Startup) ได้ถึง 20 ราย อาทิ นาวินพลัส จํากัด (วุ้นไคโตซานจับไขมัน) บริษัท ทีแกลเลอรี่ กรุ๊ป จํากัด (คอมบูชาชนิดเม็ดและแคปซูลเคลือบเอนเทอริก) ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านการยะ (ยาสีฟันเจลป้องกันการอักเสบของเหงือก) รวมไปถึงการผลักดันนวัตกรรมและผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานเชิงพณิชย์ ภายใต้บริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จํากัด เช่น บริษัท พลังงานนครพิงค์ วิสาหกิจเพื่อชุมชน จํากัด (Biogas Scrubber Biogas Flare) บริษัท บีเอเอเค จํากัด (บริษัทงานวิ่งมาราธอนครบวงจร) เป็นต้น ด้านการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาใหม่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 7,642 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 1,400 คน และมีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 7,234 คน นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกว้า 500 คน โดยในจํานวนนี้มีนักศึกษาผู้พิการ 64 คน

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคม ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ตลอดทุกช่วงอายุ สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมี CMU MOOC เพื่อการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจํากัด ผ่านระบบออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา

ด้านการวิจัย ในปี2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลิตผลงานวิจัยหลายสาขา ส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับที่ 96 ของเอเชียจาก QS Asian University Ranking โดยมีสาขาที่โดดเด่นติดอันดับโลก ได้แก่สาขาการเกษตรและป่าไม้สาขาการแพทย์และสาขาวัสดุศาสตร์

ด้านการบริการวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกปีละ 1,300,000 รายและผู้ป่วยในปีละกว่า 50,000 ราย ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพระยะยาว กว่า 2,000 ราย และคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลกว่า 30 ครั้ง มีผู้มารับบริการกว่า 3,000 คน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ในส่วนของโครงการเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี2562 อาทิ

โครงการ Zero Waste CMU มีเป้าหมายเพื่อลดการนําขยะไปฝังกลบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทางคือ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กลางทางคือการคัดแยกขยะ และปลายทางคือการนําขยะไปแปรรูปให้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการดําเนินโครงการ Green and Clean campus สามารถลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้กว่า 18,500 tonCO2

ศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยใช้องค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทุกภาคส่วนและยั่งยืน

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นการบูรณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและแก้ไขความพิการบนใบหน้า เช่น การแก้ปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่ให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยด้อยโอกาสได้รับการรักษาแล้วกว่า 1,200 ราย

สําหรับการดําเนินงานที่สําคัญในปี 2563 มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งพัฒนาภารกิจหลัก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังคงเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่จะอยู่เคียงข้างชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ด้านการศึกษา จะมีการเพิ่มหัวข้อความรู้ใน CMU MOOC ให้ครอบคลุมสาขาต่างๆ และขยายให้มีผู้เข้าเรียนรู้มากขึ้น จากปัจจุบันมีผู้เข้ามาเรียนรู้แล้วกว่า 70,000 คน อีกทั้งตั้งเป้าเพิ่มผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ตํ่ากว่า 2,000 คน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาไปสู่ Smart Students คือ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ผ่านการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างสรรค์ปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีนํ้าใจ และมีจิตอาสา พร้อมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก ตลอดจนได้ขยายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ครอบคลุมช่วงชั้นประถมศึกษาและอนุบาล อีกทั้ง ได้ดําเนินการสร้างศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล และผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อออนไลน์

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

เน้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่ชุมชนและสังคมสามารถนําไปต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยพัฒนานวัตกรรมที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือ ด้านอาหารและการเกษตร ด้านสุขภาพและสังคมผู้สูงวัย ด้านพลังงานชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า ที่จะนําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถนําไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในอนาคต อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย Quantum Computing ร่วมกับสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เกิด Quantum Research Center ในระดับประเทศ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการตามโจทย์ BCG ของประเทศ เนื่องจากยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สอดคล้องกับ BCG ของรัฐบาล ส่งเสริมกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยและตอบโจทย์ประเทศ เช่น ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต, การสร้างมูลค่าและคุณค่าหัตถกรรมชุมชน ด้วยนวัตกรรม 8 จังหวัด 40 ชุมชน และศูนย์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแบบครบวงจร เป็นต้น

ด้านบริการวิชาการ มุ่งพัฒนาและยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็น MedicalHub หรือเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์โดยมีการจัดสร้างอาคาร Medical Hub ที่คณะแพทยศาสตร์และที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่"หริภุญไชย" จังหวัดลําพูน สร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อบริการวิชาการ การวิจัย และให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางสําหรับสัตว์เลี้ยง จัดสร้างศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Senior Wellness Center) บริเวณริมแม่นํ้าปิง ที่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย แบบครบวงจร นอกเหนือจากด้านการแพทย์แล้ว ยังมีการสร้าง โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพื่อเป็นต้นแบบในการนํานํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

เขียนเมื่อ 13 ธันวาคม 2562 05:30:54 น. (view: 66)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง