News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ชวท.นำคณะผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน แบ่งปันไออุ่นแด่น้องที่ ร.ร.บ้านแม่โต๋”เด็กโต๋” อ.สะเมิง บรรเทาผลกระทบจากอากาศหนาวท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บแต่อิ่มอุ่นทั้งคนให้คนรับเมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน กรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้ใหญ่ใจบุญสมาชิก ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ไปมอบเครื่องกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน การกีฬาและทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ มาให้กับโรงเรียนบ้านแม่โต๋และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยหนาวปีนี้ โดย ผศ.อาคมกล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของการก่อตั้งชมรมฯ สิ่งหนึ่งที่ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือ ภารกิจเพื่อบริการสาธารณะ แต่ละปีจะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศลและประชาชน นำสิ่งของเครื่องกันหนาวและอุปกรณ์การเรียน กีฬาไปมอบให้กับนักเรียน ประชาชนในถิ่นทุรกันดารในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปี ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ประสบปัญหาเกือบทุกอำเภอโดยเฉพาะอำเภอพื้นที่สูงและแนวชายแดน และปีนี้ก็มาในพื้นที่ ร.ร.บ้านแม่โต๋แห่งนี้ โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีเครื่องกันหนาวไว้สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย เพื่อให้โอกาสกับเด็ก ๆ ในพื้นที่ชนบทได้มีอุปกรณ์การเรียน กีฬาที่ดีในการเล่นกีฬา ปลูกฝังวินัยตั้งแต่เด็กและเพื่อส่งเสริมเกื้อกูลและมิตรภาพที่ดีระหว่างคนไทยทุกหมู่เหล่า ส่งเสริมการรู้รักสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือกันและกันของคนในชาติ

ด้านนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ อดี ผอ.สปข.3 ประธานโครงการปีนี้กล่าวเสริมว่า ทางชมรมฯโดย โครงการทำดีร่วมกัน : รวมใจร่วมด้วย ช่วยแบ่งปันไออุ่นแด่น้องปี 2562/63 โดยการประสานงานของคณะทำงานจาก ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน เครือข่ายสื่อเพื่อชุมชน (เชียงใหม่)มูลนิธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนนำเครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โต๋ มีนักเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนจำนวน 200 คน ซึ่งทราบว่ายังมีความต้องการสิ่งของจำเป็นและอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ถือเป็นกิจกรรมประจำปีที่ทำมาต่อเนื่องเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางโรงเรียนและช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาส

นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณคณะของ ชวท. ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่มาช่วยเหลือครั้งนี้ ซึ่งอำเภอสะเมิงส่วนมากก็เป็นชนเผ่าและอยู่บนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล อากาศหนาวเกือบตลอดปีหลายพื้นที่ก็อยู่ห่างไกลเด็กๆก็ยังลำบากและรอการช่วยเหลือจากที่ปกติราชการดูแลอยู่ก็ไม่ได้ครอบคลุมดีทั้งหมดต้องอาศัยหน่วยงานองค์กรต่างๆ มาช่วยอีกทาง นับเป็นเรื่องที่ดีที่คณะผู้ใหญ่ใจดีมาครั้งนี้ในฐานะพ่อเมืองสะเมิงก็ต้องขอบคุณทุกน้ำใจที่มาช่วยเหลือ เช่นเดียวกับ นางพรณิชา ขัดฟั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โต๋ก็กล่าวต้อนรับและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ทำกิจกรรมดีๆมาช่วยเหลือน้องๆที่ยังประสบปัญหาและด้อยโอกาสหลายเรื่อง แต่ทุกคนไม่รู้สึกท้อ เด็กๆตั้งใจเรียนและยังประกวดผลงานวิชาการได้รางวัลระดับประเทศด้วย ในข้อจำกัดก็ช่วยกันดูแลพัฒนาให้อยู่อย่างพอเพียงและเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้ และเมื่อ 15 ปีก่อนมีคนรู้จักมากกับภาพยนตร์เรื่อง”เด็กโต๋”แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีสภาพที่ยังด้อยโอกาส

ด้านนายภาณุเมศ ตันรักษา เลขานุการชมรมฯและผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้และทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือและน้ำใจจากผู้ใหญ่ไม่เฉพาะแค่สมาชิก ชวท.เท่านั้น ยังมีประชาชนทั่วไป หน่วยงาน องค์กร ภาคราชการ บริษัท เอกชน มูลนิองค์กรการกุศลและอื่น ๆ ช่วยบริจาคสิ่งของและทุนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแด่น้องๆซึ่งทางโครงการฯ ก็ได้มอบให้ทางโรงเรียนที่ไปช่วยเหลือทั้งหมดเพื่อให้เด็ก ๆในถิ่นทุรกันดารได้รับสิ่งของที่จำเป็นและมีเครื่องกันหนาวไว้บรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น และมีวินัยที่ดี ซึ่งต้องขอบคุณทุกน้ำใจทั้งจากคณะทำงานและผู้ร่วมโครงการไม่เฉพาะสมาชิกชมรมฯเท่านั้น ยังมีผู้ใหญ่หลายคน เช่น ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษา นายอินสม ปัญญาโสภา ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ , ที่ปรึกษาโครงการฯ อ.วารี ภัทราวณิชย์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ สทร.11 เชียงใหม่(กองทัพเรือ) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.เกษตรศาสตร์จ. เชียงใหม่ ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายธัชชัย โกมลรัตน์ ประธานชมรมฯ มณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวังเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ NBT เชียงใหม่ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร บ.บี โปรดักส์ฯ ฯลฯ

เขียนเมื่อ 16 ธันวาคม 2562 03:21:52 น. (view: 69)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง