News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรม สนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้ภาคเอกชน หลังเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วง 8 เดือน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 328 ล้านบาท

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(Northern Science Park หรือ NSP ) จัดกิจกรรมพิเศษ “เปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์แบบ Total Innovation Solutions” เพื่อสร้างการรับรู้และตอกย้ำในพันธกิจที่ต้องการสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน โดยมี ผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และนำชมพื้นที่ให้บริการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพันธกิจหลักเป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์ความรู้และอาจารย์นักวิจัยจากภาคมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มศักยภาพต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 8 เดือน ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน จำนวนกว่า 45,100 คน ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานในฐานะองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนานวัตกรรม สามารถผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกเพื่อสร้างนวัตกรรมผ่านการให้บริการต่างๆ โดยก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวน 108 อัตรา สร้างมูลค่าการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนกว่า 120 ล้านบาท และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 328 ล้านบาท โดยคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2567) จะสามารถผลักดันให้เกิดการจ้างงานระดับบัณฑิตศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 5,640 อัตรา เกิดการจ้างงานสำหรับนักวิจัยในภาคมหาวิทยสัย 1,636 อัตรา สร้าง Tech Startup ที่มีความเชี่ยวชาญได้ถึง 700 ธุรกิจ พร้อมเกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบกว่า 546 ล้านบาท โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 24,240 ล้านบาท 

ปัจจุบันอุทยาน ฯ สนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนาธุรกิจแก่ภาคเอกชน 6 บริการ ได้แก่ การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการห้องปฏิบัติการ การให้บริการด้วยโปรแกรมการบ่มเพาะธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจไปจนถึงการนำธุรกิจออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ การให้บริการด้านการวิจัย การจับคู่ธุรกิจ การให้บริการพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เป็นต้น

เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 11:00:41 น. (view: 1907)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง