News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ชาวนาคอเรือส่วนใหญ่เห็นด้วย! กับที่ตั้งอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ในโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เห็นพ้องกับที่ตั้งอ่างเก็บน้ำตามผลการศึกษาที่เสนอ คือบริเวณห้วยแม่ป่าไผ่ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งกรมชลประทานว่าจ้าง คือ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอความก้าวหน้า พร้อมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากประชาชนในพื้นที่โครงการ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบของการศึกษาทางเลือกต่างๆ ของการพัฒนาโครงการ เพื่อนำประเด็นต่างๆ ไปผนวกเข้ากับการศึกษาโครงการให้ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)   

  โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดการประชุม และนายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 113 คน ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.25 และหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 55.75 ของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ทั้งนี้ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คือเสนอให้ศึกษาเรื่องระบบส่งน้ำให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ โดยอาจผสมผสานหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น คลองส่งน้ำเดิม คลองส่งน้ำใหม่ ท่อส่งน้ำ เพราะหากเสนอระบบส่งน้ำเป็นท่อส่งน้ำทั้งหมดจะทำให้โครงการมีงบประมาณสูง และอาจก่อสร้างโครงการไม่ได้  เมื่อโครงการเกิดขึ้น ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะรวมกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากโครงการครอบคลุมทั้งตำบลนาคอเรือ และ 2 หมู่บ้านของตำบลฮอด

นอกจากนี้ยังเสนอให้นำองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ตำบลนาคอเรือให้มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปศุสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ของอำเภอฮอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต และขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงฝายและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้เร็วที่สุด เนื่องจากในฤดูแล้งต้องสูบน้ำมาใช้ทำการเกษตร ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำค่อนข้างมาก เมื่อมีอ่างเก็บน้ำประชาชนจะได้มีแหล่งน้ำใช้และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร 

  โดยแบบสอบถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น พบว่าร้อยละ 90.14 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เห็นด้วยกับที่ตั้งอ่างเก็บน้ำตามผลการศึกษาที่เสนอ คือบริเวณห้วยแม่ป่าไผ่

สอบถามและเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : 

ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2241 4421 

อีเมล์ 1460@mail.rid.go.th, kromchol@mail.rid.go.th

บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด

125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองลำเจียก  แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท์ : 0-2943-9630-1 โทรสาร 0-29439632

เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 13:33:39 น. (view: 1909)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง