News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

1 มีนาคม รณรงค์ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

นางสาวพรรณธนัฐ โปฎก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ( Program manager) งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(AIDS &STIs) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ในวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่สังคมที่ปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติ เป็นสังคมที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติ โดยเคารพในสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่า ได้มีการสำรวจทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ ในปี พ.ศ.2557 พบว่า ร้อยละ 58 มีเจตคติรังเกียจผู้มีเชื้อเอชไอวี ส่วนสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพในภาพรวมประเทศ ปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เฝ้าระวัง 13 จังหวัด พบว่า บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ27 มีพฤติกรรมการให้บริการที่แสดงการรังเกียจ และเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีใน ขณะที่ผู้มีเชื้อเอชไอวี ร้อยละ11 มีประสบการณ์การถูกรังเกียจ เลือกปฏิบัติในการให้บริการในสถานพยาบาล และพบว่ากลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง เคยประสบเหตุการณ์การถูกรังเกียจกีดกันในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา ร้อยละ 13และ 19 ตามลำดับ   อย่างไรก็ตามประเทศไทยกำหนดให้มีการปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุ้มครองสิทธิ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ โดย ปี พ.ศ. 2560 – 2573 มีการตั้งเป้าหมาย คือ ลดเจตคติรังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือไม่เกินร้อยละ 5.8 ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญ เช่นการป้องกันการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ โดยเฉพาะให้หน่วยงานภาครัฐเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน ภายใต้แนวคิดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” สร้างความเข้าใจเรื่องการตีตราและลดการเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ รวมถึงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่เรื่องเอดส์ ไม่ป่วย ไม่ตาย ไม่ส่งผ่านเชื้อ และผลักดันให้มีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุกรูปแบบเป็นต้น   จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันรณรงค์วันยุติการเลือกปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมสร้างกระแสสังคม กระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ให้ทุกคนเปิดใจ ยอมรับ และให้โอกาสผู้มีเชื้อเอชไอวีได้มีสิทธิ มีศักดิ์ศรี และมีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี2573 ดังคำขวัญที่ว่า “สานพลัง ยุติการเลือกปฏิบัติ (Thailand Partnership for Zero Discrimination)”

เขียนเมื่อ 01 มีนาคม 2562 17:09:39 น. (view: 1907)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง