News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ปิดบิ๊กโปรเจ็ค เร่งการเติบโต SMEs ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทย์ฯ มช. สรุปผล  ปิดบิ๊กโปรเจ็ค เร่งการเติบโต SMEs ภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เตรียมความพร้อมยกระดับภูมิภาคด้วย New S-Curve                กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุปผลบิ๊กโปรเจ็ค เร่งการเติบโต SMEs ภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 จัดพิธีปิดโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm) และโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-Out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง (SMEs Spin-Out to Tech Startup) พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการจำนวน 64 ราย เตรียมความพร้อมยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคด้วย New S-Curve                นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์การยกระดับเศรษฐกิจโดยยึดหลักโมเดลการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้ก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovation Economy) นั้น จึงมอบนโยบายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นหน่วยปฏิบัติในการเร่งผลักดันให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้าง SMEs สู่การเป็น Smart Enterprises โดยจับมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานร่วมดำเนินการและผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จัดกิจกรรมโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm) และโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-Out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง (SMEs Spin-Out to Tech Startup) เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคเหนือสู่องค์กรดิจิทัล พร้อมเร่งการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในรูปแบบการจัดตั้งบริษัทใหม่ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ                โครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm) เป็นโครงการภายใต้โครงการตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของกองทุน แนวทางที่ 3 โครงการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคการผลิตและบริการในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน) ที่มีศักยภาพสามารถยกระดับการประกอบธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนผ่านหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น จำนวน 168 ชั่วโมง ผ่านกลไกกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริงในการทำแผนเปลี่ยนถ่ายสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation Plan) กับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถสร้างผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการนำแผนกลยุทธ์องค์กรไปปรับใช้กับธุรกิจได้ถึง 52 ราย                สำหรับโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-Out และ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง (SMEs Spin-Out to Tech Startup) เป็นโครงการที่สร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ให้มีความพร้อมแบบก้าวกระโดดในการร่วมทุนกับนักลงทุนขนาดใหญ่ (Venture Capital) ภายใต้กลไกการผลักดัน Startup รูปแบบใหม่ โดยผู้ร่วมโครงการที่ผ่านการพิจารณาในด้านศักยภาพจำนวน 32 ราย จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอโมเดลธุรกิจในรูปแบบของ Startup (Pitching) จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และโอกาสในการโชว์ผลงานแก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปจากกิจกรรม Exhibition Showcase ก่อนคัดเลือกรอบสุดท้ายเพียง 12 ราย เพื่อรับคำปรึกษาเชิงลึกแบบส่วนตัว (Brotherhood) จากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล ในด้านธุรกิจ Startup การบ่มเพาะธุรกิจและการลงทุน เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน Pitching ชิงทุนสนับสนุนธุรกิจรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท รวมทั้งยังได้รับโอกาสจับคู่ธุรกิจแบบส่วนตัว (Personal Business Matching)     กับแหล่งทุนรายใหญ่เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้เป็นจริง โดยคาดว่าผู้ประกอบการในโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคเหนือและประเทศไทยไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี                ทั้งนี้ โครงการทั้งสองได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 และกำหนดจัดพิธีปิดโครงการขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.0012.00 น. ณ ห้องประชุม @Nimman Convention Centre โรงแรมยูนิมมาน จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านโครงการในช่วงโค้งสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น 64 ราย เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้สำเร็จหลักสูตรจากโครงการและสร้างขวัญกำลังใจในการสนับสนุนผู้ประกอบการทุกท่านให้ต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้สู่โลกธุรกิจจริง

เขียนเมื่อ 06 มีนาคม 2562 13:41:58 น. (view: 1912)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง