News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

ที่ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ลงนามร่วมกับ รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีนายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ อ.ดร.จันทนา สุทธิจารี หัวหน้าศูนย์ศึกษาบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสักขีพยาน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับเยาวชนนักศึกษาและเครือข่ายของคณะรัฐศาสตร์ฯ เพื่อให้เยาวชนนักศึกษาและเครือข่ายตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมีความหวงแหนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศและเพื่อให้เยาวชนนักศึกษาและเครือข่ายมีเจตคติที่ดี ต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยแนวทางความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย จัดให้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน การศึกษาและการวิจัยร่วมกัน สร้างและขยายเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆซึ่งกันและกัน โดยบันทึกความเข้าใจนี้มีกำหนดระยะเวลา5 ปีนับตั้งแต่ลงนาม

เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2562 10:51:34 น. (view: 1908)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง