RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: สาระจากกระทรวงการต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Ep.76 MFA Update APEC Communication Partners Their Roles in Promoting APEC 2022 Thailand


ศิรินธรา อัตถากร : นักการทูตชำนาญการพิเศษ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว


 


Pratana Disyatat : Director of Western Europe Division


หัวข้อ " APEC Communication Partners: Their Roles in Promoting APEC 2022 Thailand " 

อัพเดต: 21 ตุลาคม 2565

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง