RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ: สาระจากกระทรวงการต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Ep.82 MFA Update Behind the scenes at the Media Center with Thai and foreign media during the AELW

มาระตี นะลิตา อันดาโม ผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ


 


Maratee Nalita Andamo : Director of the News Division of the Department of Information


หัวข้อ " Behind the scenes at the Media Center with Thai and foreign media during the AELW "

อัพเดต: 02 ธันวาคม 2565

FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง