RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ Teen Idol

Teen Idol
รายการ: Teen Idol

Teen idol 8 มิ.ย.2562

Teen idol 8 มิ.ย.2562
08 มิ.ย 2562


Teen idol 1 มิ.ย.2562

Teen idol 1 มิ.ย.2562
01 มิ.ย 2562


Teen idol 25 พ.ค.2562

Teen idol 25 พ.ค.2562
25 พ.ค 2562


Teen idol 18 พ.ค.2562

Teen idol 18 พ.ค.2562
18 พ.ค 2562


Teen idol 6 เม.ย.2562

Teen idol 6  เม.ย.2562
06 เม.ย 2562


Teen idol 9 มี.ค.2562

Teen idol 9 มี.ค.2562
09 มี.ค 2562


Teen idol 16 ก.พ.2562

Teen idol 16 ก.พ.2562
16 ก.พ 2562


Teen idol 2 ก.พ.2562

สัมภาษณ์ ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายนนทพันธุ์ ชนะดี ชั้น ม.4/1 น.ส.พิชญ์สินี ภูมิประภาพงศ์ ชั้น ม.4/4 น.ส.ศุภัคชญา ธานี ชั้น ม.4/4 นายธีรุตม์ สดายุรัช ชั้น ม.5/2 และ นายกิตตินันต์ กันทะสี ชั้น ม.6/2 ผู้จัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง “Bird Walk” ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการถ่ายภาพ Best Cinematography Award การแข่งขันโครงการ“Panasonic Kid Witness News 2018”
02 ก.พ 2562


Teen idol 26 ม.ค.62

Teen idol 26 ม.ค.62
26 ม.ค 2562


Teen idol 19 ม.ค.62

Teen idol 19 ม.ค.62
19 ม.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 137 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 14 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง