RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ อินไซด์แมสคอม

อินไซด์แมสคอม
รายการ: อินไซด์แมสคอม

Inside Masscomm 26 มี.ค.2562

นักวิชาการสื่อสารมวลชนมองปรากฏการณ์ทางสังคมในภาวะวิกฤตฝุ่นควันอย่างไร พบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 มี.ค 2562


Inside Masscomm 19 มี.ค.2562

ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลากหลายผลงานฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับอาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง และอาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 มี.ค 2562


Inside Masscomm 12 มี.ค.2562

สื่อสังคมออนไลน์ "ดี" หรือ "ไม่ดี" ต่อประชาธิปไตย อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำมาเล่าให้ฟัง
12 มี.ค 2562


Inside Masscomm 5 มี.ค.2562

ติดตามเรื่องของการผลิตเนื้อหาสำหรับ "โครงการมือเล็กๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ" ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันสื่อ กับอาจารย์ประกาศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว อาจารย์ประจำแขนงวิชาสื่อใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงให
05 มี.ค 2562


Inside Masscomm 26ก.พ2562

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์อย่างไร กับการเข้าร่วมประกวดในโครงการ Isuzu Creative Brains Challenge 2018 มาฟังจากอาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ อาจารย์แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย วิชชานนท์ หนูไหม ฐาปนีย์ อุอินทร์ และพัชรี สมประเสริฐ นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ตัวแทนกลุ่ม
26 ก.พ 2562


Inside Masscomm 19ก.พ.2562

ฟังประเด็นแง่คิดที่คณาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับจากการพูดคุยกับคุณสุทธิชัย หยุ่น และติดตามการเปิดตัวสำนักข่าวอ่างแก้ว ทั้งสองเรื่องโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 ก.พ 2562


Inside Masscomm 12ก.พ.2562

พฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกเป็นอย่างไร... ...มาฟังจากการพูดคุยกับอาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 ก.พ 2562


Inside Masscomm 5 ก.พ. 2562

Fake News ข่าวปลอม สร้างความสับสน ปั่นป่วนในสังคม เกิดความเสียหายได้ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับชาติ เราจะทำอย่างไรกับข่าวปลอม ติดตามจากอาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
05 ก.พ 2562


Inside Masscomm 22 ม.ค 2562

Inside Masscomm 22 ม.ค 2562
22 ม.ค 2562


Inside Masscomm 15 ม.ค 2562

การนำเสนอข่าวการหายตัวไปของเด็กหญิงสะท้อนถึงการสื่อสารในสังคมไทยอย่างไร อาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 ม.ค 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 233 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 24 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง