RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ อินไซด์แมสคอม

อินไซด์แมสคอม
รายการ: อินไซด์แมสคอม

Inside Masscomm 11 ส.ค.2562

นักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีความสนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวอย่างไร อาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลจากงานวิจัยในโครงการ "การลงทุนของจีนกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทย" มาบอกเล่าให้ฟัง
11 ส.ค 2562


Inside Masscomm 4 ส.ค.2562

พร้อมหรือไม่ หากจะเปลี่ยนผ่านจากสื่อวิทยุแบบแอนะล็อกสู่ดิจิทัล ติดตามกับรองศาตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
04 ส.ค 2562


Inside Masscomm 28 ก.ค.2562

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ มาส่องดูพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษากัน กับอาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 ก.ค 2562


Inside Masscomm 21 ก.ค.2562

"บทบาทหน้าที่สื่อมวลชนทางการเมืองตามหลักวิชาการเป็นอย่างไร" สื่อควร "เป็นกลาง" หรือ "เลือกข้าง" ติดตามจากอาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ก.ค 2562


Inside Masscomm 14 ก.ค.2562

ฟังเบื้องหลังการทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เปรี๊ยะ" ของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ประเภทอุดมศึกษา โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) ภายใต้หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) พิชญะ ฉวีเกษมงาม อนุชิต อภัยสุวรรณ และพงศธร พันธวงค์ ตัวแทนกลุ่ม จะคุยถึงทุกแง่มุมการทำงาน..
14 ก.ค 2562


Inside Masscomm 14 ก.ค.2562

ฟังเบื้องหลังการทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เปรี๊ยะ" ของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ประเภทอุดมศึกษา โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 (Short Science Film #4) ภายใต้หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) พิชญะ ฉวีเกษมงาม อนุชิต อภัยสุวรรณ และพงศธร พันธวงค์ ตัวแทนกลุ่ม จะคุยถึงทุกแง่มุมการทำงาน..
14 ก.ค 2562


Inside Masscomm 30 มิ.ย.2562

รู้หรือไม่ว่าจีนมองไทยและเชียงใหม่ยังไง? อาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่โดยทั่วไป และในฐานะที่เป็นแหล่งประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในมุมมองจีนที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ของจีน จากการวิจัยเรื่อง "การลงทุนของชาวจีนและผลกระทบต่อความมั่นคงทางธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทย" 
30 มิ.ย 2562


Inside Masscomm 23 มิ.ย.2562

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ความสนใจศึกษาต่อด้านการสื่อสารมวลชนกับการรับนักศึกษาใหม่ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จะเป็นอย่างไร ฟังข้อมูลล่าสุดจากรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 มิ.ย 2562


Inside Masscomm 16 มิ.ย.2562

การใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา เยาวชนในปัจจุบันเป็นอย่างไร ติดตามได้จากอาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 มิ.ย 2562


Inside Masscomm 9 มิ.ย.2562

ติดตามเรื่องของผู้สูงอายุกับการรู้เท่าทันสื่อจากอาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09 มิ.ย 2562


มีหัวข้อทั้งหมด 250 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 25 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง